El soroll, incompatible amb la vida

Ciutat Vella és un districte molt dens on preval l’ús residencial. Té una població de més de 108.000 residents que augmenta exponencialment comptant la població flotant, xifra que no ha [...]