GRUP COMUNICACIÓ 21

AVÍS LEGAL

Les condicions generals contingudes en el present avís legal regulen l’accés i utilització de la pàgina web que LÍNIA PUBLICACIONS SL posa a la seva disposició. L’accés a la mateixa implica l’acceptació sense reserves de les presents condicions. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.
S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la pàgina web només i exclusivament si concorren les següents condicions:

 • Que sigui compatible amb els fins de la pàgina web.
 • Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
 • Que cap dels continguts relacionats en la pàgina web siguin modificats de cap manera.
 • Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la pàgina web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament de la resta d’imatges que l’acompanyen.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en la pàgina web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de LÍNIA PUBLICACIONS SL donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

En general
Tant l’accés a la pàgina web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

Del funcionament i disponibilitat del lloc web, LÍNIA PUBLICACIONS SL es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la pàgina web, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.

LÍNIA PUBLICACIONS SL no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

 • La presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts de la pàgina web.
 • Un mal funcionament del navegador.
 • De l’ús de versions no actualitzades del mateix.

LÍNIA PUBLICACIONS SL utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els continguts que introdueix en el lloc web. No obstant això, LÍNIA PUBLICACIONS SL no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en el lloc web introduïts per tercers aliens a LÍNIA PUBLICACIONS SL que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, LÍNIA PUBLICACIONS SL no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis de tota índole que puguin derivar de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

Així mateix, LÍNIA PUBLICACIONS SL utilitza diverses mesures de protecció de la seva pàgina web contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, LÍNIA PUBLICACIONS SL no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus d’ús del lloc web que fa l’usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, LÍNIA PUBLICACIONS SL no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar d’aquest accés no autoritzat.

LÍNIA PUBLICACIONS SL no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina web o al seu contingut, ni que aquesta es trobi actualitzada. LÍNIA PUBLICACIONS SL durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes aquelles tasques necessàries per resoldre els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

LÍNIA PUBLICACIONS SL es reserva el dret d’interrompre l’accés al seu lloc web o de qualsevol dels seus continguts en qualsevol moment i sense previ avís.

Dels continguts i la qualitat del servei
LÍNIA PUBLICACIONS SL no assumeix la responsabilitat derivada dels continguts enllaçats en la pàgina web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

En el cas que qualsevol usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen béns o drets del propi usuari, d’un client o d’un tercer susceptibles d’indemnització, i, en particular, consisteixin en:

 • Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme a la normativa penal espanyola.
 • Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
 • Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
 • Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació, i la protecció de la salut i la infància.

Podrà posar-ho en coneixement de LÍNIA PUBLICACIONS SL. No obstant això, la recepció per part de LÍNIA PUBLICACIONS SL d’aquesta comunicació no suposarà coneixement als efectes de la responsabilitat prevista en l’article 17 de la LSSICE.

LÍNIA PUBLICACIONS SL no es fa responsable de la falta d’utilitat o adequació per a un ús específic del present lloc web.

LÍNIA PUBLICACIONS SL tampoc es responsabilitza dels perjudicis que pugui patir l’usuari pels errors o omissions que poguessin tenir els continguts d’aquest lloc web, si bé es compromet a verificar i vigilar periòdicament els continguts i informacions del mateix.

De la utilització
LÍNIA PUBLICACIONS SL no es farà responsable en cap cas de l’ús que els usuaris poguessin fer del web o dels continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix.

Dels enllaços a altres llocs web
Tot enllaç de tercers a la pàgina web ha de ser a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibit els “links profunds”, el “framing” i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la pàgina web, a favor de tercers no autoritzats.

A través d’aquest lloc web l’usuari podrà accedir a llocs web pertanyents a i/o gestionats per tercers.

La presència d’aquests enllaços és merament informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el lloc web de destinació. L’usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut, i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos. L’usuari reconeix i accepta que LÍNIA PUBLICACIONS SL no es fa responsable, directament o indirectament, de qualsevol dany o perjudici causat per l’accés a aquests links.

En cas que LÍNIA PUBLICACIONS SL tingui coneixement efectiu que la informació o l’activitat a la qual es remet des d’aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent en la major brevetat possible.

L’ús de la pàgina web no atribueix a l’usuari cap dret sobre marques, noms comercials, signes distintius o dissenys de qualsevol tipus que apareixen a la pàgina web. Els articles, notícies, legislació i altres continguts públics dels quals els drets de propietat intel·lectual no pertanyin a LÍNIA PUBLICACIONS SL estan publicats amb l’única finalitat d’informar els usuaris d’aquesta pàgina.

LÍNIA PUBLICACIONS SL és titular del codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i dels diferents elements de software de la pàgina web, així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi incloguin.

Vostè podrà, en qualsevol moment, exercir el seu dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa concordant, dirigint-se a LÍNIA PUBLICACIONS SL, com a responsable del fitxer, a la següent adreça: C/ Mallorca, 354 Entresòl 1a, 08013 Barcelona, o enviant un e-mail a l’adreça [email protected]
LíniaXarxa

20 capçaleres, difusió controlada per OJD-PGD

Nous targets de lectors complementaris

Segmentació local del missatge

Comunicació21Cultura21

Exterior

espai.mèdialoMejor