Façana Ajuntament Bcn

L’Ajuntament vol ser transparent amb la ciutadania publicant aviat un informe amb tots els indicadors econòmics. Foto: Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha tancat l’exercici de 2023 complint els principals objectius financers i presentant superàvit per primer cop des de la pandèmia. En concret, al tancament de 2023 l’Ajuntament millora les previsions de l’AIReF, presentant un superàvit de 51,2 milions d’euros. Una xifra positiva que arriba després del tancament en dèficit dels darrers tres anys.

La liquidació del pressupost 2023, que s’ha signat aquests dies, constata que l’Ajuntament ha fet una gestió solvent dels recursos públics. Malgrat ser un any electoral, l’Ajuntament va gastar gairebé tot allò pressupostat, el 92,2%, és a dir, 3.337 milions d’euros.

El pagament a proveïdors se situa als 21,7 dies de mitjana, molt per sota dels 30 dies fixats per llei

El tancament de l’exercici mostra que l’estalvi brut pressupostari (la diferència entre ingressos i despesa corrent) es manté estable, situant-se al tancament del 2023 en el 16,2%, amb 534 milions d’euros, dins de la forquilla del 15%-20% recomanat.

A més, el pagament a proveïdors ha tancat l’any en 21,7 dies de mitjana des del moment en què la factura entra al registre municipal, molt per sota dels 30 dies que marca la llei, amb la intenció de mantenir la liquiditat a les empreses i autònoms que treballen amb l’administració.

Xifres d’endeutament

Pel que fa a l’endeutament, també es manté estable, en ratis entre el 30 i el 35% dels ingressos corrents. En concret, el deute amb els bancs se situa en el moment del tancament de l’exercici en els 1.012,9 milions d’euros, el que representa un 30,7% del total d’ingressos corrents, molt per sota del límit que marca la Llei d’Hisendes Locals. Els fons líquids que té l’Ajuntament per fer front a pagaments està en un 5,7% dels seus ingressos corrents, per sobre del 5% que es fixa l’Ajuntament.

Solvència contrastada

La solvència financera de l’Ajuntament ha quedat acreditada amb les qualificacions emeses per les agències Standard & Poor’s i Fitch, que mantenen la màxima qualificació que poden atorgar a la ciutat, tenint en compte que està limitada per la qualificació que rep el conjunt de l’Estat. També ambdues agències coincideixen que, si poguessin valorar l’Ajuntament de forma independent a l’Estat, aquesta qualificació seria millor en tots dos casos.

Transparència financera

Un cop feta la liquidació del pressupost, el nou equip econòmic de l’Ajuntament treballa en fer seva la cultura de l’accountability de l’àmbit anglosaxó, amb una propera acció comunicativa que busca millorar el control democràtic per part de la ciutadania de com s’ha executat el pressupost.

Per permetre que la rendició de comptes democràtica sigui eficaç és crucial, doncs, que el públic en general pugui entendre fàcilment de quines funcions són responsables les institucions i com ha estat la gestió que s’ha fet, en aquest cas, de l’alt volum de recursos disponibles.

Aquesta acció es concreta en la publicació d’un informe, amb un format gràfic, dissenyat per fer-lo comprensible a la ciutadania, amb els principals indicadors econòmics, financers i pressupostaris. Una acció que, a més, aprofundeix en la transparència financera de Barcelona i que busca també millorar la confiança ciutadana en els electes a qui han dipositat la seva confiança.

L’objectiu és poder publicar anualment a la premsa aquest document, precís però accessible i verificable, mitjançant les fonts de dades obertes del web d’Estratègia i Finances i del Pressupost Obert.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram