Durant bona part del primer trimestre d’enguany, diferents organitzacions i col·lectius socials van treballar per elaborar un pla per reactivar l’economia local i fer front a la crisi generada per la Covid-19.

Es va fer a través de cinc comissions de treball, en les quals van participar les entitats badalonines, els agents econòmics i socials i l’Ajuntament, distribuïts en nou àmbits estratègics. Van acordar 185 propostes de mesures amb el seu pressupost corresponent i el calendari d’aplicació.

Les mesures aprovades han de servir per mitigar els desequilibris causats per la pandèmia i evitar el tancament d’empreses i comerços i la destrucció de llocs de treball. Per això, cal també l’adaptació dels diferents serveis públics per aconseguir l’eficiència i la capacitat de resolució dels problemes de competència municipal.

Dintre de l’àrea social, són prioritàries la millora dels serveis socials, dotant-los dels recursos humans i tècnics necessaris per solucionar l’emergència residencial. També la creació d’un servei d’atenció i informació ciutadana per superar la bretxa digital, potenciar el SIAD per a l’atenció de les dones i els seus fills en situació de violència masclista, oferint acollida i seguiment a través de diferents programes.

A l’àmbit de l’ocupació cal, a curt termini, millorar la situació dels polígons industrials de la ciutat i adequar-los per facilitar la instal·lació de noves empreses, especialment del sector sanitari; la creació d’una línia d’ajuts per a les empreses que contractin treballadors i treballadores indefinidament, i el foment de les energies alternatives.

Per millorar l’economia local, és urgent incentivar accions de desenvolupament per a la promoció d’iniciatives empresarials innovadores que captin inversions.

En l’àmbit estratègic de l’habitatge, és important que l’Ajuntament utilitzi el mètode de tanteig i retracte per obtenir habitatges. I que aquests habitatges, com els de nova construcció en solars municipals, siguin destinats a lloguer social per a diferents col·lectius, sobretot els més vulnerables, i destinar un 3% a persones amb diversitat funcional.

També és urgent reforçar l’oficina local d’habitatge i elaborar un estudi sobre la situació de l’habitatge a Badalona, especialment per a la detecció de zones amb infrahabitatge, i establir els mecanismes més adequats per fer front a la progressiva degradació que pateixen alguns dels edificis, i avançar-nos a possibles incidències.

El medi ambient necessita una actuació especial i urgent, amb mesures –se’n proposen un total de 24– que el millorin i evitin la contaminació ambiental produïda per la circulació i la manca d’arbrat. Cal conscienciar i animar la ciutadania a no fer servir el cotxe i apostar pel transport públic i la mobilitat sostenible.

Millorar els equipaments educatius i posar fi al barraquisme escolar són altres de les actuacions urgents que cal abordar.

La creació d’una figura mediadora d’enllaç entre l’Ajuntament i les empreses i els professionals del món de la cultura, així com la millora dels equipaments culturals municipals, són actuacions necessàries per consolidar i millorar les iniciatives i l’oferta cultural a la nostra ciutat.

Les 185 mesures proposades tenen un calendari i un pressupost per portar-les a terme. El Ple del nostre Ajuntament va aprovar aquest Pla de Reactivació Econòmica i Social el 28 de setembre. El que no saben és quan hi haurà els diners, ja que, segons el dictamen del Ple, aquest acord està sotmès “a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de l’execució del Pla”.

Com passa amb freqüència a la nostra ciutat, ens trobem amb bones propostes, però sense cap compromís seriós d’executar-les per part dels que tenen els mitjans i la responsabilitat per fer-ho.