Doncs sí, ho ha tornat a fer. El Partit Popular aconsegueix tirar endavant, en solitari, una nova llei polèmica, la Llei de Seguretat Ciutadana, o col·loquialment coneguda com a Llei Mordassa.

La limitació de les nostres llibertats, la vulneració dels nostres drets fonamentals o la restricció de la nostra voluntat d’expressió són algunes de les conseqüències d’aquest nou text legal.

Però, anem més enllà. Quins són els trets generals d’aquesta llei?

En primer lloc, les sancions que s’imposaran deixen de ser faltes i es tractaran com a infraccions administratives i, per tant, els jutges no podran exercir cap control sobre la seva eventual imposició –no hi haurà judici previ–, deixant-se aquesta darrera a l’arbitri del cos policial.

En segona instància, queda prohibida qualsevol pertorbació greu de la seguretat ciutadana davant el Congrés o el Senat o dels Parlaments Autonòmics, encara que els representants públics no estiguin reunits en aquell moment.

Entenem que per pertorbació greu la llei es refereix a manifestacions, tot i que en cap moment ho esmenta de forma expressa, sinó que ho deixa en mans de qui té la potestat sancionadora.

Així mateix, se sanciona l’ús no autoritzat d’imatges o dades personals o professionals de policies que puguin posar en perill la seva seguretat personal o de la seva família. També les concentracions contra els desnonaments, ja que la Llei Mordassa fa referència a la capacitat per sancionar qualsevol acte d’obstrucció que tingui per finalitat impedir les funcions de les autoritats, funcionaris o corporacions oficials en compliment o execució d’acords o resolucions administratives o judicials.

D’altra banda, limita el dret a manifestacions i reunions en tant que sanciona la negativa a la dissolució de reunions i manifestacions en llocs públics quan així ho hagi ordenat l’autoritat, i prohibeix l’escalament d’edificis o monuments sense autorització.

Les sancions imposades poden oscil·lar entre els 100 euros i els 600.000 euros, tenint en compte, a més, que no existeix cap gradació de les mateixes en funció de la capacitat econòmica del subjecte infractor, cosa que sí que contempla el Codi Penal.

Així doncs, tot sembla indicar que ens trobem davant una altra llei que, si a les pròximes eleccions generals el govern canvia, serà derogada. Una nova llei que cal afegir a la col·lecció de les revocacions, juntament amb la d’educació, la de la reforma laboral i la del nou Codi Penal.