diners

L’ajuda es podrà sol·licitar a partir del 15 de febrer. Foto: Pexels

El 2023 arriba amb una nova ajuda de 200 euros per tal de compensar a les famílies vulnerables els efectes de la inflació, sobretot la dels aliments. Aquesta ajuda es podrà sol·licitar des del 15 de febrer fins al 31 de març.

L’ajuda estatal es podrà sol·licitar a través d’un formulari electrònic que es podrà trobar a la web de l’Agència Tributària. En aquest document s’haurà d’especificar el compte bancari on es vol rebre l’ingrés.

Qui pot sol·licitar l’ajut?

L’ajut va dirigit a totes aquelles persones assalariades, autònomes o inscrites a les oficines de treball, sempre que els ingressos percebuts fins al 31 de desembre hagin estat inferiors als 27.000 euros anuals.

D’altra banda, el patrimoni ha de ser inferior als 75.000 euros, descomptant l’habitatge habitual del còmput de patrimoni, si és de la propietat del sol·licitant.

En cas de matrimoni o parella de fet, el còmput serà conjunt així com el dels descendents i ascendents de fins a segon grau que conviuen en el mateix habitatge. A més, és obligatori tenir residència habitual a Espanya.

Qui no pot accedir a l’ajuda?

No podran accedir a l’ajuda de 200 euros aquelles persones que, en data del 31 de desembre del 2022, hagin percebut l’ingrés mínim vital o altres pensions socials. Tampoc ho podran fer els administradors de dret d’una societat mercantil que no haguessin cessat la seva activitat el 31 de desembre.

Com saber si han concedit l’ajut?

En cas que es reconegui al sol·licitant com a beneficiari de la prestació, aquest percebrà directament l’ingrés dels 200 euros al compte bancari que hagi indicat en la sol·licitud electrònica prèviament presentada.

En cas contrari, es notificarà a la persona la resolució denegada on trobarà les dades necessàries per poder consultar els motius a la web. El sol·licitant disposarà de 10 dies per al·legar i presentar els documents i justificants que consideri necessaris.