L’alumnat de P-3 a 4t d’ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

Més concretament, s’atorguen ajudes ordinàries de 3 euros i també d’extraordinàries fins a un màxim de 5 euros per a les rendes més baixes. En aquest sentit, es pot sol·licitar l’ajut en base als ingressos familiars corresponents a la renda del 2012. Des de l’Ajuntament expliquen que s’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol·licitar ajuts a fi de dedicar-los “als trams de rendes més baixes”.

La taula de baremació fixa 15 trams. L’ajut extraordinari de 5 euros s’atorga als sol·licitants que obtenen 15 punts generals i 4 punts complementaris. Tot i el ball de xifres, el consistori assegura que s’ha procurat simplificar “al màxim” la documentació a presentar a l’hora de sol·licitar les ajudes en qüestió. Les sol·licituds, juntament amb la documentació acreditativa, s’han de lliurar al centre educatiu on l’alumnat està matriculat abans de demà, divendres 20 de setembre.

QUI HO POT SOL·LICITAR?

Totes les famílies que perceben uns ingressos bruts anuals no superiors al 75% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC, 2012), calculat en funció del nombre de membres computables de la unitat familiar, poden obtar a les ajudes individuals per a menjador.

Per exemple, si la família està integrada pels dos pares i el fill, els ingressos anuals màxims del conjunt de la família no poden superar els 15.000 euros, mentre que si són 5 els familiars, no es poden superar els 21.000 euros.

A més, són requisits indispensables per percebre aquest ajut el fet d’utilitzar diàriament el servei de menjador –a excepció d’absència per malaltia o altres causes justificades– i no gaudir d’altres ajudes o subvencions pel mateix concepte.