L’any 2022 va acabar amb la celebració d’una assemblea llargament reivindicada pels moviments socials. El 17 de desembre, a la seu del Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN), es va reunir el plenari del Consell de Ciutat que, com contemplen les normes reguladores de la participació ciutadana del nostre Ajuntament, és l’òrgan que exerceix funcions de debat, consulta i planificació urbanística general. També estableix els criteris generals dels pressuposts municipals, el programa d’actuació anual i l’anàlisi i seguiment de les polítiques públiques que afecten la ciutat i aquelles altres que li siguin encomanades per l’alcalde o el Ple.

Segon contempla l’article 31 de les citades normes, el Consell de Ciutat serà format per representants de les associacions inscrites en el registre d’entitats, així com pels diferents agents socials: empresaris, comerciants, col·legis professionals, representants de departaments d’altres administracions públiques, partits polítics amb representació a l’Ajuntament o el Parlament de Catalunya i sindicats.

Feia molts anys que aquest òrgan de participació tan important no es reunia, si bé l’obligació de l’alcalde o alcaldessa, segons les normes, és convocar-lo almenys un cop l’any per avaluar l’exercici que acaba i debatre les propostes de l’any que comença.

Les normes reguladores de la participació ciutadana de l’Ajuntament de Badalona van ser aprovades per unanimitat de tots els grups municipals l’any 2001, després de dur a terme un procés de participació de ciutadans i ciutadanes i entitats de la nostra ciutat.

Possiblement, aquest reglament s’hagi de revisar i actualitzar, si bé continua sent un bon instrument de participació, ja que hi ha participació quan hi ha voluntat compartida entre la ciutadania i el govern local de construir junts la ciutat.

De fet, participar vol dir treballar plegats per aconseguir fer realitat objectius compartits, ja que els governants han de reconèixer que ni ho saben tot ni són capaços de fer-ho tot, com també la ciutadania ha d’acceptar que necessita la política i els polítics per resoldre els problemes comuns.

Abans d’aquesta assemblea es van celebrar sis debats sectorials que van abordar qüestions com el problema de l’habitatge i la lluita contra les desigualtats, com aconseguir una Badalona més segura i amb una administració més eficient i forta, una ciutat afavorida de l’economia urbana i innovadora, molt més ben connectada, més verda, més saludable i educadora i, finalment, una Badalona més sostenible.

Hi ha participació quan hi ha voluntat compartida per part de la ciutadania i el govern local

No entrarem a valorar l’assistència ni la participació en aquests debats, els setciències diuen que val més la qualitat que la quantitat, però sí que exposarem algunes de les propostes consensuades.

En el debat sobre com fer Badalona més accessible, inclusiva i amb més igualtat d’oportunitats, es va tractar un dels problemes més sagnants que tenim a la nostra ciutat: les creixents desigualtats, la pobresa extrema de molts badalonins i badalonines i la manca d’habitatge públic. Per això, els assistents van acordar que cal incrementar els pressuposts destinats al suport social i elaborar un pla d’habitatge públic.

En el bloc que abordava la seguretat i una millor i més eficient administració, es va considerar necessari fomentar l’educació com a base de la convivència i posar en marxa i publicar els indicadors de qualitat i avaluació del funcionament de l’administració municipal.

En el tercer debat, sobre com fer que Badalona s’afavoreixi de l’economia urbana i innovadora, es va acordar que cal dissenyar un pla de millora, ampliació i modificació dels polígons industrials, així com un pla de foment de l’activitat econòmica i incubació de noves empreses.

En el quart debat, que parlava de fer Badalona més connectada i verda, es va prioritzar la necessitat d’idear un pla de creació d’eixos verds, promoure la utilització dels espais verds per a activitats diverses d’esbarjo, millorar el transport públic i crear un pla de millora de la tarifació social.

Pel que fa a construir una Badalona més saludable i educadora, tema que va centrar el cinquè debat, es va parlar, sobretot, de la gent gran. També es va arribar a la conclusió que cal, d’una banda, revisar la utilització dels espais comunitaris per afavorir l’ús intergeneracional i, de l’altra, elaborar un pla d’espais i equipaments d’ús comunitari.

Finalment, en el debat número sis, sobre com aconseguir una Badalona més sostenible, es va prendre la decisió de promoure campanyes de sensibilització sobre bones pràctiques ciutadanes de respecte del medi ambient i l’espai comú. També es va parlar de la urgència de transformar l’autopista per minimitzar la contaminació que pateix la ciutat.

Uns altres apunts interessants van versar sobre el futur de les ciutats, amb intervencions d’experts en diferents matèries, i el debat sobre les grans infraestructures de Badalona, una de les moltes assignatures pendents que tenim.

Amb aquesta assemblea no s’acaba la feina, només s’han establert les bases d’allò que Badalona necessita. Ara cal continuar treballant tots plegats per fer realitat una Badalona millor.