Badalona

El pressupost general de l’Ajuntament de Badalona 2011 s’ha aprovat aquest dimarts en la darrera sessió plenària de l’any. Serà de poc més de 159 milions d’euros, un 1,79% menys de que el de l’any passat com a conseqüència dels efectes de la crisi econòmica sobre els ingressos de l’Ajuntament.

El regidor d’Hisenda, Recursos Interns i Promoció Eco­nòmica, Francesc Serrano, ha defensat un pressupost marcat per “l’austeritat” i la “prudència” amb l’objectiu de garantir la cobertura de les necessitats prioritàries. En aquest sentit, la meitat del pressupost total anirà destinat a frenar polítiques socials (el govern ha incrementat les beques menjador), el fons del Pla educatiu d’entorn i els diners aportats en concepte d’ajut eco­nòmic en pràcticament un 4% més. El govern municipal, preveu, a més, donar feina a un total de 432 persones en els seus plans d’ocupació previstos per l’any vinent.

RETALLADES I DESPESES SUPÈRFLUES

Pel que fa a la disminució de les despeses de funcionament ini­ciada en exercicis anteriors continuen reduïnt-se les partides destinades a despeses d’oficina (-32,27%), comunicacions (-4, 74%), despeses protocolàries -30,17%), publicitat (-29,03%) i estudis i treballs tècnics (-30, 79%).

El govern municipal també ha aprovat en el ple l’adjudicació a diverses entitats financeres de les pòlisses de tresoreria per atendre les necessitats temporals de tresoreria del proper any per un import de 36 milions d’euros. Aquestes pòlisses ga­ranteixen els recursos financers per al pagament dels proveïdors durant el 2011.

Recordem l’anunci a finals del mes de novembre passat del regidor Serrano anunciant que la majoria dels proveïdors serien pagats a partir del gener del 2011. I també, la recent queixa de moltes entitats juvenils, com és el cas de la Rotllana, a qui l’Ajuntament li acumula deutes que les està ofegant.

Segons el director de l’àrea econòmica de l’Ajuntament, Jo­sé Manuel Fernández, aquestes pòlisses de tresoreria es forma­litzen per un període màxim d’un any i permeten compensar els desfasaments temporals que es produeixen entre els cobraments i els pagaments, ja que per regla general el ritme dels pagaments és força regular però el ritme dels cobraments depèn del moment en què es giren els padrons o les liquidacions tributàries o del moment en que es produeixen els ingressos i és molt irregular en el temps.

La signatura dels corresponents contractes està prevista per al proper mes de gener de 2011, la qual cosa garanteix, en principi, que el consistori disposarà durant l’any vinent dels recursos financers necessaris per poder fer front al pagament als seus proveïdors.

Enguany, la tresoreria dels ajuntament d’arreu de l’Estat s’ha vist afectada per una de les polèmiques mesures contingudes al Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, que implicava que els ajuntaments havien de can­cel·lar les seves pòlisses de tresoreria a 31 de desembre. La impossibilitat de renovar-les en el cas dels ajuntaments que vencien en el quart trimestre de l’any, com era el cas de l’Ajuntament de Badalona, ha motivat la necessitat d’ajustar alguns pe­ríodes de pagament.