Machirulos

No han passat ni vint-i-quatre hores i el debat mediàtic al voltant del 8 març ja no es centra en les reivindicacions del moviment feminista, sinó en la llengua de [...]