El compte enrere per a la instal·lació d’un nou col·lector al carrer del Prat d’en Rull i la seva posterior reurbanització ha arribat al final. Avui comencen els treballs que convertiran la via en plataforma única, amb la vorera i la calçada al mateix nivell.
Aquesta actuació està motivada per la manca d’una xarxa de clavegueram d’aigües brutes pública i d’embornals de recollida d’aigües pluvials en el tram de carrer comprès entre Taquígraf Garriga i la Travessera de les Corts. Tanmateix, s’aprofitaran aquestes obres per renovar el paviment de voreres i calçada, actualment força envellides.
Els treballs inclouen l’execució d’una nova xarxa de clavegueram, amb un nou col·lector circular i embornals per a la recollida d’aigües pluvials, així com la renovació del paviment de panot de les voreres. Pel que fa a la senyalització, es reposarà l’existent prèvia a les obres, adaptant-la a la nova geometria i funcionalitat del nou carrer de plataforma única.
En el cas de la senyalització horitzontal, es repintaran els passos de vianants situats als extrems del tram del carrer del Prat d’en Rull, abans dels encreuaments amb els carrers de Taquígraf Garriga i Travessera de les Corts, i es repintarà la marca viària de prohibit l’aparcament a la vorera costat Llobregat. Respecte a la senyalització vertical es reposaran els senyals actuals, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals existents si aquests es troben en bon estat.
Per últim, també tindrà lloc la col·locació del mobiliari urbà, com ara papereres als passos de vianants i, aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat, es planteja i dissenya igualment una xarxa de fibra òptica com a aportació a la creació de l’anomenada smart city.
Les obres comencen avui dia 15 de gener i s’allargaran fins al pròxim 31 de març.