Projecte de les 16 Portes de Collserola

Per tal de fer partícips als veïns i veïnes dels districtes en el projecte de les Portes de Collserola s’impulsa, des de la gerència d’Hàbitat Urbà, un procés d’implicació ciutadana.

Un dels objectius que persegueix aquest procés és el de donar a conèixer les Portes de Collserola a la ciutadania de Barcelona com a iniciativa de millora de la qualitat urbana i natural de la façana de la ciutat i del vessant barceloní de l’esmentat Parc. A més, es vol facilitar la implicació de veïns i veïnes, entitats i la resta de la ciutadania en el procés de disseny de les portes per incloure la seva experiència i enriquir els projectes presentats.

Finalment, l’últim objectiu que es vol aconseguir és el de donar la possibilitat als equips concursants d’escoltar i poder recollir les propostes ciutadanes en els seus projectes.

IMPLICACIÓ CIUTADANA

El procés es desenvolupa en paral·lel a la tramitació administrativa dels concursos d’idees que es realitzaran per a cada una de les 16 portes identificades.

El projecte consta de tres fases principals; l’etapa d’informació, l’etapa de recollida de propostes, mitjançant els tallers d’implicació ciutadana i l’etapa de valoració de les propostes dels equips.

Amb aquestes fases s’intentarar vetllar per obtenir un equilibri entre la mirada de ciutat i la del territori, entre la mirada de l’interès col·lectiu i de l’interès dels ciutadans implicats.