Un pla integral per als Tres Turons

A la plana de Barcelona hi ha set turons, com saben alguns i altres no. En això és similar a la ciutat de Roma... Dos d'aquests turons tenen cotes baixes [...]