Tras durant l'aprovació del document

Els veïns i veïnes del districte de Gràcia, així com els de la resta de districtes de la ciutat, podran comunicar a l’Ajuntament quines creuen que són les actuacions prioritàries que necessita la ciutat.

Amb aquesta finalitat s’ha acceptat el Document Base del PAM, el Programa d’Actuació Municipal, un document obert per tal d’incloure-hi les necessitats més urgents de la ciutat des d’ara i fins l’any 2015.

LÍNIES DE TREBALL CLARES

Tenint en compte l’entorn canviant en el que vivim, Barcelona vol adaptar-se i per fer-ho creu convenient treballar sobre dos objectius clars per tal de donar respostes adequades. Així creu necessari centrar-se tant en el progrés econòmic com en el benestar i la qualitat de vida dels barcelonins. Aquestes dues prioritats pel que fa a línies principals de treball, han de permetre generar confiança dels veïns amb les institucions.

Amb els objectius sobre la taula i el Document Base del PAM és moment per la proposta. Del 8 de març al 3 de maig tots els consells de participació de la ciutat s’hauran de reunir per tal d’elaborar un informe on s’hi incloguin les aportacions veïnals i les accions que creuen que s’haurien de dur a terme al llarg d’aquests anys.

INICIATIVES

El Document Base proposa algunes de les iniciatives que podrien incloure’s, finalment, en el Programa d’Actuació Municipal. En aquest sentit, el Mapa Estratègic defineix set grups d’objectius dividits en tres blocs de treball:

En primer lloc, pel que fa als beneficiaris d’aquest programa, s’han distribuït tres línies per treballar: Persones i famílies, buscant la seguretat i la qualitat de vida; Entitats, associacions, agents esportius, socials i culturals, permetent la cooperació i creació de xarxa entre aquests i l’Ajuntament i en tercer lloc, els Agents econòmics i de creixement, apostant per la generació d’oportunitats per a tothom.

Un segon bloc està dedicat a l’estructura i en concret a l’Hàbitat urbà, és busca un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) així com també aconseguir barris productius en una ciutat hiperconnectada entre si.

En últim lloc, l’Ajuntamentproposa treballar sobre els recursos, i sobre el Pressupost, pretén passar d’una cultura de la despesa a una del cost i la priorització de resultats. Amb els Recursos humans vol una institució competitiva i motivada que treballi per una ciutat que aposta per la Innovació i la col·laboració.

PRESSUPOST

Tirar endavant les propostes veïnals que s’integrin en el PAM, té un cost. L’escenari pressupostari durant el període 2012-2015 és de 1.607 milions d’euros que provenen directament de l’Ajuntament. A més, a aquesta xifra s’hi ha d’afegir la inversió de les empreses del grup Barcelona Serveis Municipals (B:SM), amb una suma resultant de 1.909 milions d’euros. Tenint en compte les xifres, els objectius financers són, entre d’altres, disposar d’un estalvi brut del 15 per cent. Això significa que de cada 100 euros que s’obtinguin, se’n destinaran, com a mínin, 15 a l’estalvi. Una mesura que permetrà garantir la capacitat d’inversió així com també estavilitzar el nivell d’endeutament i de cara al futur, tenir una càrrega financera assumible. Un segon objectiu és assolir el dèficit zero a partir del 2013, és a dir, equilibri entre ingressos despeses (no financeres). I sobre els deutes, una tercera meta és mantenir una ràtio de deute sobre els ingressos per sota del 60%. Aquests tres objectius signifiquen poder tenir més marge de maniobra per poder prestar serveis.

WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram