Pedro Jesús Fernández

El 22 de febrer se celebra el Dia europeu per la igualtat salarial entre homes i dones. La diferència salarial entre homes i dones en general, i entre els homes i les dones pensionistes en particular, continua sent un problema sense resoldre’s, malgrat els compromisos dels governs.

Aquest any, amb la pujada de les pensions aprovada recentment, les dones pensionistes continuaran sent encara més pobres. La pobresa es manifesta de manera diferent entre homes i dones, si bé s’agreuja entre les persones pensionistes.

És evident que, a causa de la divisió del treball per sexe i de qüestions culturals, les dones tenen més dificultats per accedir a recursos materials i socials, fet que les condemna a una situació de dependència i vulnerabilitat.

La majoria de les dones pensionistes cobren unes pensions inferiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI), i més de 2.660.000 dones, de les quals més de 800.000 són viudes, viuen en el llindar de la pobresa.

La principal causa d’aquesta diferència és conseqüència directa de la bretxa salarial entre dones i homes durant la seva vida laboral. Si la bretxa de sous a l’Estat espanyol és del 15%, la distància que separa les dones i els homes pensionistes és encara més gran, ja que arriba fins a un 35%.

Un altre dels grans problemes que afecten les dones és que les seves dues principals ocupacions continuen sent el treball domèstic i l’atenció a la família. Així, segons les estadístiques, el 95% de les dones s’ocupen de la cura dels fills i el 85% de les tasques domèstiques, activitats per les quals no es perceben ingressos ni es cotitza a la Seguretat Social.

Les dones que han accedit a una pensió per jubilació perceben quantitats inferiors als 700 euros mensuals. I del total de pensionistes, el 42% perceben pensions inferiors a aquesta quantitat, dels quals més d’1,5 milions són dones i només 900.000 són homes.

Moltes vegades la pobresa entre les dones roman oculta, ja que les seves condicions de vida són avaluades des de la perspectiva de la llar. Encara que visquin en llars no pobres, un percentatge significatiu de les dones no compten amb ingressos propis que els permetin satisfer de manera autònoma les seves necessitats.

Les dones pensionistes continuaran sent encara més pobres

Per exemple, a Espanya gairebé la meitat de les dones (47,4%) serien pobres si visquessin en solitari, taxa que cau al 22,1% quan el risc de pobresa es calcula des de les llars.

Segons diferents informes, fins i tot quan exerceixen una activitat remunerada les dones reben un ingrés laboral entre el 4 i el 36% inferior al dels homes, i la bretxa és especialment accentuada en el cas de les dones que guanyen més.

D’acord amb l’Organització Internacional del Treball (OIT), la disparitat salarial entre homes i dones es deu a variables observables, com el nivell d’educació, i no observables, cosa que suggereix l’existència d’una discriminació al mercat laboral.

La manca de l’autonomia econòmica també influeix en la capacitat de les dones que exerceixen els seus drets com a ciutadanes, fet que perjudica l’assoliment de l’autonomia social.

El dèficit d’independència econòmica, sumat a la falta d’autonomia social, són elements que augmenten el risc de violència. La violència de gènere manté les dones en la pobresa perquè fa mal a la productivitat, augmenta l’absentisme a la feina i interromp el desenvolupament de certes comunitats.

Perquè la pobresa de gènere sigui combatuda, es fa necessari la implementació de polítiques adreçades al sector productiu i a la llar.

L’apoderament de les dones és una àrea estratègica per a la promoció del desenvolupament personal i de les habilitats socials i polítiques. Igualment, són precisos canvis culturals que flexibilitzin la divisió del treball remunerat i no remunerat per gènere, i que previnguin la violència dins de la família.

Per a més igualtat en l’àmbit productiu, és recomanable el foment de l’accés a l’ocupació i de l’equitat de remuneració entre homes i dones, així com de la protecció social vinculada a la cura infantil.

Només amb l’articulació de polítiques en diferents esferes es podrà disminuir la situació de vulnerabilitat de les dones i posar fi, també, a la bretxa salarial per raons de gènere.