Entre els dies 27 dedesembre i 22 de gener està previstala redistribució de les gruesinstal·lades al temple de la SagradaFamília. Aquestes actuacionsafectaran al trànsit en elscarrers de Mallorca i Provença.L’operació servirà per desmuntardefinitivament dues de lesgrues, escurçar l’alçada d’una terceragrua i la quarta es canviad’ubicació. A més, se’n col·locaràuna de nova de 180 metres.Degut a aquestes obres hi hauràrestriccions al trànsit que esfaran en diverses fases. La primeraserà al carrer Mallorca, enel tram comprès entre els carrersde Marina i Sardenya, que quedaranamb dos carrils de circulació,un d’ells d’amplada pel pasde bus; la resta del vial del carrerMallorca serà ocupat pels tràilersque hauran de retirar les pecesde les grues que es desmuntaran.També es desviarà els vianantsper la vorera de costat mar.Aquesta primera fase durarà finsel dia 2 de gener.Del 3 al 8 de gener es mantél’ocupació de la vorera muntanyai de la calçada del carrer Mallorca,entre els carrers de Marinai de Sardenya, mantenint unúnic carril de circulació exclusiuper autobusos i veïns. El pas pelcarrer Mallorca es restringirà al’alçada del carrer Padilla. Durantaquest període, els vianantses desviaran per la vorera delcostat mar de Mallorca. La paradad’autobús existent al tram entreMarina i Sardenya es traslladaràal tram entre Lepant i Marina.Del 8 al 22 de gener hi hauràun tall de trànsit de vehiclesal carrer de Provença, entre elscarrers de Marina i de Sardenya,permetent l’accés a veïns i guals.També s’ocuparà la vorera costatmar, el carril bici i el carrild’aparcament.
WhatsAppEmailTwitterFacebookTelegram