L’objectiu de l’Ajuntament deBarcelona és clar: informatitzarles tasques per tal de simplificarles gestions i destinar més efectiusa les tasques operatives.Amb aquesta finalitat l’Ajuntamentha dut a terme una modernitzaciódels recursos de la GuàrdiaUrbana i dels Bombers deBarcelona. L’última acció d’aquestprocés ha estat equiparamb nous vehicles a la GuàrdiaUrbana i els Bombers per tal queels ciutadans gaudeixin d’un serveide més qualitat.En concret s’han incorporat 56vehicles al cos policial i el cos debombers ha passat a comptaramb quatre autobombes pesades,tots ells equipats amb l’òptimatecnologia per dur a termeles seves funcions en les millorscondicions possibles.
LA GUÀRDIA URBANA
S’ha incorporat a la flota de laGuàrdia Urbana un total de 56nous turismes Seat Altea i noufurgonetes. Dels cotxes patrulla16 són sense logotipar (vehiclescamuflats); 20, logotipats i 20més també logotipats però ambkit per a detinguts, és a dir, ambmampara interior de separacióde seguretat que s’utilitza per dura terme el trasllat dels detinguts.A més a més els nous vehiclesdisposen de suspensió davanterareforçada amb una barra estabilitzadora,suspensió posteriortambé reforçada , embragatgeadequat a la conducció urbanai sivelles d’anclatge dels cinturonsdavanters, flexibles.Tots ells estan completamentinformatitzats amb ordinadorsdes d’on es poden consultar lesbases de dades policials i la informacióde gestió dels recursos.Pel que fa a les nou furgonetes,Renault Tràfic i Citroen Jumppy,cinc es destinaran a patrullesmixtes de les Unitats Territorials,Unitat Muntada i la Unitat dePolicia Administrativa i de Seguretat,permetran realitzar diversestasques als agents com perexemple el transport de materials,els comissos i bé la mobilitatde personal.Pel que fa a les altres quatrefurgonetes, són per patrulles específiquesde seguretat ciutadanadestinades a la Unitat de PoliciaAdministrativa i de Seguretat.Amb la incorporació d’aquests40 vehicles, la GuàrdiaUrbana de Barcelona pot presumirde que el 100 per cent delsvehicles logotipats compten ambordinadors embrancats a l’interiorque permeten més autonomiaa les patrulles i converteixenel cotxe en un espai de treball desd’on poden consultar qualsevoltipus d’informació: des de rebreavisos de servei, accedir a les basesde dades del servei i als històricsd’actuacions o antecedentspolicials, consultar protocolsd’actuació, reduir l’ús de la ràdioi del paper i millorar el seguimentde les patrulles.
ELS BOMBERS
Han estat nou els vehicles equipatsque s’han incorporat a la flotade Bombers de Barcelona.Concretament nou autobombesurbanes pesades de darrera generacióque permeten un granavenç en materia d’extinció jaque incorporen dos diposits i sistemesper generar escuma i, pertant, millorar l’efectivitat a l’horad’apagar incendis.A banda de l’autobomba i gràciesal Conveni amb l’AutoritatPortuària els Bombers de la ciutattambé han incorporat un camió-grua amb un nou contenidormovible especial per a gransincendis.Tenint en compte aquest vehicle,els bombers ja disposen detres camions-grua i quatre contenidorsd’aquestes característiquesque es destinaran, principalment,en situacions d’incendisde tipus industrial, incendisde vaixells o bé sinistres similars.