Com cada any, arriba el moment de fer la preinscripció dels alumnes al centre educatiu per poder realitzar els estudis corresponents de cara al curs 2014-2015. Enguany el procés ha començat l’11 de març.

La preinscripció és el procés pel qual se sol·licita una plaça escolar en centres públics o concertats del Servei d’Educació de Catalunya de tots els nivells educatius, des de les llars d’infants fins a la formació professional de grau superior. Aquest procés comprèn també la matriculació, que és la culminació de tot el procés, un cop s’ha fet la designació definitiva del centre on estudiarà l’alumne.

Les sol·licituds de preinscripció les poden presentar o bé les famílies, en el cas d’infants o joves menors d’edat, o els mateixos alumnes quan són majors d’edat.

QUÈ CAL FER?

Per dur a terme la preinscripció, primer s’ha d’escollir el centre educatiu. Per fer-ho, cal conèixer

l’oferta educativa de la zona, és a dir, quines escoles o instituts hi ha, les seves zones d’influència i els nivells que imparteixen. Durant aquestes dates els centres solen organitzar visites o jornades de portes obertes per donar a conèixer el seu projecte educatiu. També cal tenir present quins són els criteris de prioritat en l’admissió de l’alumnat.

Un cop escollit el centre, cal presentar una única sol·licitud especificant per odre de preferència els centres on es volen cursar els estudis. Aquesta sol·licitud, conjuntament amb la documentació necessària, s’ha de presentar preferentment al centre demanat en primera opció o a l’oficina municipal d’escolarització.

La documentació que cal presentar és l’original i la fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació, i l’original i la fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (alumne major de divuit anys, mare, pare o tutor) o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres. Les dades d’identificació o filiació per a infants estrangers poden acreditar-se amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

Un cop publicades les llistes d’admesos s’haurà de consultar quin centre ha resultat assignat a cada alumne i formalitzar la matrícula. La publicació de les llistes amb els estudiants admesos, per al segon cicle d’educació infantil, primària i secundària, es farà efectiva el 15 de maig.

CALENDARI

El període per fer la preinscripció varia en funció del tipus d’ensenyament. De l’11 al 21 de març es pot dur a terme la preinscripció en els ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, de primària i de secundària obligatòria. Per altra banda, del 13 al 23 de maig es podrà fer la del batxillerat i cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny. Pel que fa a les llars d’infants, cal consultar-ho amb l’ajuntament del municipi on es resideix.

Es poden consultar les dates de preinscripció per a la resta dels ensenyaments o qualsevol informació sobre el procés de preinscripció a la web gencat.cat/preinscripció, als centres educatius, a les oficines municipals d’escolarització, als ajuntaments o a través del telèfon 012.