Durant aquest darrer any les incidències per soroll al districte de Ciutat Vella s’han reduit fins a un 15,93 per cent, passant dels 2.668 casos als 2.243. Així ho demostra el desè informe municipal que té com a objectiu principal garantir la convivència entre els espais d’oci i el descans dels veïns.

Entre d’altres punts, l’estudi realitza un anàlisi de les incidències per soroll recollides per la Guàrdia Urbana al llarg del 2012, en el qual s’observa una disminució del 7,7 per cent. Una xifra que suposa 4.534 incidències menys que l’any anterior. En aquest sentit el concepte que ha tingut una devallada més notòria són les molèsties de persones en espais públics que han passat dels 29.320 casos als 24.449.

Aquesta devallada ha estat possible gràcies a la posada en marxa del Pla Silenci, la campanya per a la reducció del soroll al voltant dels eixos d’oci nocturn de la ciutat.

El Pla té com a objectiu compaginar el dret a gaudir de l’oci nocturn amb el dret al descans dels veïns. Per aquest motiu s’ha buscat la col·laboració entre aquells que són generadors de soroll i la ciutadania per tal de fomentar la reducció de la contaminació acústica. Una tasca que s’ha dut a terme gràcies a la feina d’un total de 22 promotors ambientals, 16 mims i tres supervisors.

Fruit de la feina, bàsicament informativa d’aquestes persones, s’han visitat 3.973 establiments i locals i s’han sensibilitzat a 77.753 persones.